Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer bij brief van 4 oktober 2019 ingelicht over de aanpak van de stikstofproblematiek. Het kabinet volgt het advies van Adviescollege Remkes en wil landelijke maatregelen nemen die gebiedsgericht worden uitgewerkt. Het kabinet gaat onder andere investeren in direct natuurherstel, inzetten op een drempelwaarde voor stikstofdepositie en vergunningverlening op gang brengen via intern salderen en extern salderen onder voorwaarden. Daartoe stelt het kabinet indien nodig middelen (financieel en juridisch) beschikbaar. Gebiedsgerichte aanpak is daarbij het uitgangspunt, aangezien de herkomst van stikstofdepositie per gebied verschilt en dus ook per gebied een andere aanpak vereist.