Projecten

Advies aanbesteding uitbreiding bestaand warmtenet

De gemeente Utrecht heeft het voornemen het bestaande warmtenet in de wijk Overvecht Noord uit te breiden. In dit verband heeft de gemeente een procesaanpak opgesteld om te komen tot een intentieovereenkomst (en daaropvolgend samenwerkingsovereenkomst) met een warmtebedrijf. Onderdeel van deze procesaanpak is inzicht te krijgen in de juridische kaders om een intentieovereenkomst te mogen sluiten met bestaande warmtebedrijf in Overvecht Noord, daarbij specifiek rekening houdend met het geldende aanbestedingsrecht. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Woodwater Legal een juridisch advies opgesteld. In dit juridisch advies is ingegaan op de verplichtingen (en uitzonderingen) die voortvloeien uit het geldende aanbestedingsrecht. Daarnaast is in het juridisch advies ook aandacht besteed aan de juridische spelregels van de komende Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2), waaronder het overgangsrecht.

Project handreiking aanbesteden en schaarse rechten duurzame energieprojecten

Waterschappen voeren al geruime tijd projecten uit die bijdragen aan de energietransitie. Steeds meer wordt in deze projecten de samenwerking met andere partijen gezocht of worden assets ter beschikking gesteld aan derden voor opwek van duurzame energie. Met de Regionale Energie Strategie (RES) wordt dit nog belangrijker en ontstaan er ook nieuwe juridische vraagstukken. Deze juridische vraagstukken blijken in de praktijk vaak de belangrijkste belemmeringen te zijn voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in (relatie tot) de waterschapstaken. Daarbij zijn in elk geval juridische aspecten van aanbesteding een belangrijke factor. Een heel specifiek leerstuk waar waterschappen steeds vaker mee te maken krijgen betreft schaarse rechten/vergunningen. In opdracht van de Unie van Waterschappen stelt Woodwater Legal – in samenwerking met RenewabLAW – een handreiking aanbesteden en schaarse rechten op. In dit verband wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de mogelijke samenwerking met lokale energiecooperaties.

Advies haalbaarheid directe lijn (t.b.v. verduurzaming elektriciteitsverbruik bedrijf)

Een groente- en fruitverwerkingsbedrijf, gevestigd op een bedrijvenpark, heeft de wens om via een zogeheten ‘directe lijn’ aangesloten te worden op een duurzame energie opweklocatie. Op deze wijze probeert het bedrijf haar omvangrijke elektriciteitsverbruik te verduurzamen. Woodwater Legal heeft op verzoek van het bedrijf – aan de hand van de Elektriciteitswet – onderzoek gedaan naar de juridische haalbaar van de gewenste directe lijn.

Project aanvraag leveringsvergunning gas en elektriciteit

Voor de levering van gas en elektriciteit aan zogeheten kleinverbruikers is op grond van de Elektriciteitswet een leveringsvergunning vereist. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Woodwater Legal heeft een onderneming juridische bijstand verleend bij de indiening van de aanvraag bij de ACM en daaropvolgende inhoudelijke behandeling.

Advies juridische sturingsmogelijkheden provincies i.v.m. beperkte netcapaciteit

Als gevolg van toenemende schaarste op het elektriciteitsnet, waardoor zowel afnermers als invoeders (van duurzaam opgewekte energie) niet tijdig kunnen worden aangesloten, is met name vanuit decentrale overheden de roep ontstaan om de aansluit- en transporttaak van de netbeheerders te kunnen prioriteren naar maatschappelijk belang. De aansluit- en transporttaak van de netbeheerders worden geregeld in de huidige Elektriciteitswet en later in de nieuwe Energiewet. In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisaties van de provincies, heeft Woodwater Legal voorstellen gedaan voor aanpassing van de ontwerp Energiewet om overheden, in het bijzonder provincies, meer sturingsmogelijkheden te geven, ten aanzien van de aansluit- en transporttaak van de netbeheerders. Meer concreet betreft het ten eerste een alternatief voor het First Come First Serve-principe dat netbeheerders toepassen met betrekking tot de wettelijke aansluittaak. Ten tweede betreft de wettelijke verankering van een bevoegdheid voor een afwegingskader om netinvesteringen van netbeheerders te prioriteren naar maatschappelijk belang.

Advies rol netbeheerder flexdiensten (i.v.m. netcongestie)

Op steeds meer plekken is netcapaciteit schaars. De nieuwe Code congestiemanagement geeft spelregels voor netbeheerders om afnemers/invoeders gedurende de congestieperiode aan te sluiten. In de praktijk blijkt dat er vaak nauwelijks flexibiliteit bestaat om congestiemanagement toe te passen. Het gaat hier vooral om afname van elektriciteit. In opdracht van een netbeheerder heeft Woodwater Legal op basis van de huidige Elektriciteitswet en de ontwerp Energiewet, die de huidige Elektriciteitswet en Gaswet gaat samenvoegen, de juridische mogelijkheden voor een netbeheerder verkend om flexibiliteitsoplossingen te bieden in geval van dreigende netcongestie.

Project verduurzaming bedrijventerrein via instrumenten Omgevingswet

Naast verduurzaming van bestaande woningen staat ook de verduurzaming van veelal verouderde bedrijventerreinen op de gemeentelijke agenda. Donkersloot is het oudste bedrijventerrein van Ridderkerk. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Woodwater Legal – in overleg met de gemeente Ridderkerk en in samenwerking met Tonnaer adviseurs – een pilot uitgevoerd, waarbij de mogelijkheden van instrumenten van de Omgevingswet zijn verkend om de energietransitie van bedrijventerrein Donkersloot juridisch vorm te geven. Deze pilot heeft concreet geresulteerd in een aantal uitgewerkte tekstvoorstellen voor een zgn. bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, dit vooruitlopend op een voor bedrijventerrein Donkersloot op te stellen omgevingsplan. De concrete tekstvoorstellen hadden kort samengevat betrekking op: (1) het opnemen van zogenoemde omgevingswaarden in combinatie met een op te stellen programma, (2) het opnemen van zogenoemde open normen in combinatie met beleidsregels en (3) het opnemen van een zogenoemde zorgplicht.

 

Project omgevingsvergunning t.b.v. realisering grootschalig zonnepark

Langs de A1 bij Wilp zal binnenkort de bouw van een grootschalig (grondgebonden) zonnepark met een omvang van 35 hectare van start gaan. De gemeenteraad van Voorst heeft in februari 2018 ingestemd met de realisering van dit zonnepark en heeft het college van burgemeester en wethouders aansluitend een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark. Ondanks een zorgvuldig ingestoken participatieproces hebben omwonenden beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning. Woodwater Legal is door de ontwikkelaar van het zonnepark zowel in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Gelderland als de hoger beroepsprocedure bij de Raad van State (met succes) ingeschakeld om juridische bijstand te verlenen op het terrein van het omgevingsrecht. Op 26 juni 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan, waarbij de door de gemeente Voorst verleende omgevingsvergunning in stand is gelaten.

Project opstellen juridisch kader windenergie op zee (t.b.v. toezichthouder)

De komende jaren zal het aantal windparken op zee aanzienlijk toenemen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid bij de bouw en exploitatie van windparken op zee. In verband hiermee heeft Woodwater Legal een juridisch kader windenergie op zee opgesteld. Dit juridisch kader biedt inzicht in de geldende regels op grond van de Wet windenergie op zee, Waterwet en arbowetgeving. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de toezicht- en handhavingsbevoegdheden, die op grond van deze wetgeving, zijn toegekend aan van diverse toezichthouders, waaronder SodM. Het door Woodwater Legal opgestelde juridisch kader zal tevens dienen als een van de basisdocumenten van een door SodM nog te publiceren Staat van de Sector Windenergie op zee. Dit document zal een beschrijving bevatten van de kenmerken van de sector en een overzicht van de veiligheids- en milieuaspecten die tijdens de levenscyclus van windmolenparken op zee een rol spelen.

 

 

Advies levering warmte en elektriciteit t.b.v. duurzaam vastgoedproject

De duurzaamheidstrein in de vastgoedsector is in beweging gekomen en wint geleidelijk aan snelheid. Duurzaam vastgoed is niet alleen waardebestendig voor investeerders, maar levert ook een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Woodwater Legal in het kader van de uitwerking van een commercieel vastgoedproject, bestaande uit 42 kantoren, een aantal duurzaamheidscomponenten getoetst aan de geldende energiewetgeving. Deze componenten betroffen de levering van warmte en koude via een centrale ijswaterpompcentrale  en de levering van duurzaam opgewekte stroom via zonnepanelen en een paar windmolens. De levering van warmte is getoetst aan de geldende regels voor een vergunningplicht op grond van de Warmtewet. De levering van duurzaam opgewekte stroom is getoetst aan de geldende regels op grond van de Elektriciteitswet. Voor beide energiewetten is de Autoriteit Consument & Markt verantwoordelijk toezichthouder.

Advies netaansluiting grootschalig zonnepark

De afgelopen jaren heeft er een snelle groei van projecten voor duurzame elektriciteitsproductie plaatsgevonden, een positieve ontwikkeling voor het reduceren van CO2 en voor de energietransitie. De keerzijde van dit succes is dat de afgelopen tijd is gebleken dat op een toenemend aantal plekken in Nederland schaarste in het elektriciteitsnet verhindert dat duurzaam opgewekte elektriciteit van met name zonneparken getransporteerd kan worden. Dit speelt onder meer in de provincies Drenthe en Groningen. Woodwater Legal heeft een projectontwikkelaar bijgestaan die, als gevolg van de hiervoor beschreven situatie (en in afwachting van voorgenomen investeringen in het elektriciteitsnet), werd geconfronteerd met een onredelijk lange aansluittermijn voor een te ontwikkelen zonnepark. Deze opstelling van de regionale netbeheerder verdroeg zich niet met de wettelijke taken, die op grond van de Elektriciteitswet, voor netbeheerders gelden. Om een geschilbeslechtingsprocedure bij de ACM te voorkomen, heeft de netbeheerder naar aanleiding van de inzet van Woodwater Legal haar opstelling gewijzigd.

Project analyse toezichtbevoegdheden Gaswet (t.b.v. toezichthouder)

Als onderdeel van de wetgevingsagenda energietransitie is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestart met een herziening en samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in een nieuwe Energiewet 1.0. Het doel van deze Energiewet 1.0 is te komen tot wetgeving die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Ook is energiewetgeving nodig die beter aansluit bij de huidige en toekomstige Europese regelgeving. Het ministerie van EZK heeft wat betreft de Gaswet als insteek deze wet één op één over te nemen zal met ruimte voor enkele verbeteringen. In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Woodwater Legal een juridische analyse uitgevoerd naar de toereikendheid van de huidige toezichtbevoegheden op grond van de Gaswet in verband met gasveiligheid en enkele ontwikkelingen in relatie tot de energietransitie (biogas, waterstof en CO2-transport). De inzet van SodM is erop gericht dat veiligheid in verband met gas en andere gassen c.q. stoffen toereikend wordt verankerd in Energiewet 1.0 door een helder en toereikend juridisch kader te bieden voor het veiligheidstoezicht. De huidige Gaswet is met name opgesteld als marktordeningswet waarbij veiligheid in verband met gas naar de opvatting van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van ondergeschikte betekenis is.

Project juridische vormgeving projectbureau asbestverwijdering

De provincie Overijssel zet al jaren in op grootschalige sanering van asbest in daken, wegen, tuinen en agrarische percelen. Dit gebeurt vooral in de gemeente Hof van Twente, waar in Goor de vroegere asbestfabriek Eternit stond. In Goor en nabijgelegen plaatsen zijn de asbestverontreinigingen als gevolg van de aanwezigheid van deze fabriek talrijk. In opdracht van de provincie Overijssel heeft Woodwater Legal juridische ondersteuning geboden aan de provincie en een aantal gemeenten in de regio Twente om – binnen de geldende kaders van de Wet bodembescherming en ‘markt en overheid’-regelgeving (staatssteun, mededinging en aanbesteding) – een projectbureau specifiek voor asbestverwijdering in Goor en omstreken vorm te geven. O.a. heeft Woodwater Legal in samenwerking met betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de taken en verplichtingen in zowel uitvoerend als financieel opzicht zijn vastgelegd.

 

Advies risico planschade realisering zonnepark

Als gevolg van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een zonnepark speelt op grond van de Wet ruimtelijke ordening vaak planschade voor omwonenden een rol. In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Woodwater Legal op basis van een projectbeschrijving en een ruimtelijke onderbouwing voor een te realiseren zonnepark, waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning voor bouwen en het afwijken van het geldende bestemmingsplan is aangevraagd, een planschaderisicoanalyse uitgevoerd.

Advies gasloos bouwen nieuwbouwproject

De gemeente Harderwijk werkt aan de ontwikkeling van nieuwbouwproject Harderweide in de wijk Drielanden. Met het oog op de realisatie van deze wijk is de gemeente Harderwijk – in de vorm van ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst – reeds in 2000 met een aantal markpartijen c.q. projectontwikkelaars een samenwerking aangegaan. Fase 1 van nieuwbouwproject Harderweide is reeds gerealiseerd met gasinfrastructuur. De gemeente Harderwijk heeft de ambitie om de volgende fasen van nieuwbouwproject Harderweide gasloos, d.w.z. zonder gasinfrastructuur, te realiseren. In verband met deze ambitie en recente ontwikkelingen omtrent het vervallen van de wettelijke gasaansluitplicht is bij de gemeente Harderwijk de vraag gerezen welke (contracts)partij de extra kosten dient te dragen voor het gasloos bouwen van Harderweide fase 2 e.v. In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Woodwater Legal – in samenwerking met Procap adviseurs – een juridisch advies opgesteld waarin deze vraag is beantwoord.

Advies verkenning provinciale regelgeving zonneparken

Wat betreft de haalbaarheid van te ontwikkelen zonneparken is – naast het provinciaal ruimtelijk beleid – de regelgeving in de provinciale omgevingsverordening een bepalende factor. In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Woodwater Legal – met het oog op toekomstig te realiseren (grondgebonden) zonneparken – een verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke mogelijkheden in de omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland (en onderliggende uitvoeringsregelgeving). Daarbij is tevens ingegaan op de provinciale besluitvorming door zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten en de doorwerking van de provinciale ruimtelijke regels voor zonneparken naar gemeentelijk beleid en regelgeving.

Project participatie Waterschap Zuiderzeeland in windpark

Op 27 maart 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland besloten deel te nemen in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met deze deelname wordt het waterschap zelfvoorzienend voor wat betreft eigen energieverbruik, in het bijzonder als het gaat om het bemalen van Flevoland bemalen en het zuiveren van het afvalwater. Woodwater Legal heeft het Waterschap ter voorbereiding op de besluitvorming – als projectadviseur – juridisch  ondersteunt op het terrein van het energierecht, bestuursrecht en ‘markt en overheid’-vraagstukken inzake aanbesteding, staatssteun en mededinging. Kernvragen in het verband waren: (1) mag een waterschap deelnemen in een windpark? (2) zo ja, tot in welke mate mag een waterschap in financieel opzicht deelnemen? (3) mag een waterschap door te participeren in een windpark als energieleverancier optreden in relatie tot het eigen energieverbruik? (4) kan een kabel tussen het windpark en het dichtbijgelegen gemaal Colijn als een directe lijn (als bedoeld in de Elektriciteitswet) worden gekwalificeerd?

Project verkenning vraagstuk schaarse publieke en private rechten (t.b.v. realisering duurzame energieprojecten)

Om duurzame energiedoelstellingen te realiseren onderzoeken decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, in toenemende mate de mogelijkheid om op eigen gronden hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen ten behoeve van de lokale gemeenschap. Bovendien wordt verondersteld dat deze projecten vanwege de aanwezigheid van lokaal draagvlak minder omstreden zijn en zonder langlopende juridische procedures sneller tot stand komen. In opdracht van Enpuls en de provincie Noord-Brabant heeft Woodwater Legal – in samenwerking met RenewabLAW – een verkenning uitgevoerd naar het juridisch speelveld voor decentrale overheden, vooral gemeenten, om door middel van de inzet van eigen grondposities (en/of daken) invulling te geven aan de lokale energietransitie. In het bijzonder is het vraagstuk inzake de verdeling van schaarse (private en publieke) rechten in deze verkenning benoemd, waarbij meer concreet de vraag naar voren is gekomen of een gemeente de ontwikkeling van (bijvoorbeeld) een zonnedak op een eigen dak exclusief en zonder kennisgeving een gunning van een schaars recht aan de lokale energie-coöperatie is, en zo ja, welke regelgeving hiervoor dan gelden.

Second opinion netaansluiting (gecombineerd) zonne- en windpark

In verband met de voorgenomen verkoop van een gecombineerd wind- en zonnepark is een private aanbesteding georganiseerd. Verkoper wenst het wind- en zonneproject in zijn geheel te verkopen.

Verkoper beschikt over (i) overeenkomsten tot het vestigen van beperkte c.q. opstalrechten en erfdienstbaarheden voor de realisatie van het wind- en zonne-energieproject, (ii) verleende omgevingsvergunningen voor het wind- en zonne-energieproject en (iii) de SDE+-subsidies. Met het oog op de netaansluiting van bovenvermelde projecten heeft overleg plaatsgevonden tussen de verkoper en de regionale netbeheerder. Deze netbeheerder heeft kenbaar gemaakt dat zij bereid is een offerte aan verkoper aan te bieden voor de gevraagde netaansluiting van ca. 60 MVA op het dichtstbijgelegen HS/MS-transformatorstation. Echter, in de gesprekken heeft de netbeheerder aangegeven dat op de betreffende locatie sprake is van onvoldoende transportcapaciteit (i.v.m. reeds gecontracteerde, maar niet gebruikte) transportcapaciteit. Om deze reden is de netbeheerder voornemens om een transportbeperking op te nemen in de offerte. In opdracht van verkoper heeft een advocaat de opstelling van de netbeheerder als het gaat om de voorgenomen netaansluiting en transportbeperking juridisch onderzocht. In opdracht van een projectontwikkelaar, die gegadigde is om het gecombineerd wind- en zonnepark over te nemen, heeft Woodwater Legal een door de advocaat van verkoper opgesteld memo – als second opinion – juridisch beoordeeld aan de hand van de Elektriciteitswet en onderliggende uitvoeringsregelgeving. Daarnaast is, voor zover relevant, de geldende energierechtspraak meegenomen in deze second opinion.

 

Advies gasloos bouwen en duurzaamheidseisen woningbouwproject

Aan de rand van Diepenveen nabij Deventer, op misschien wel een van de mooiste plekken van Nederland, wordt een exclusief woningbouwproject ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Deventer heeft Woodwater Legal – in samenwerking met Buro Loo – naar aanleiding van moties die door de gemeenteraad van Deventer zijn vastgesteld juridisch onderzoek gedaan naar de wijze waarop de beoogde nieuwbouw van woningen in het plangebied Eikendal, in het bijzonder deelplan Zuid-fase 2, nog extra verduurzaamd kan worden. In dit verband zijn door de gemeente Deventer twee onderzoeksvragen geformuleerd.

1)  Wat zijn juridische mogelijkheden c.q. risico’s van de gemeente Deventer om gasloos bouwen met betrekking tot deelplan Zuid-fase 2 – n.a.v. de vastgestelde moties – verplicht mee te nemen in het verdere ontwikkelingstraject?

2)  Wat zijn de juridische mogelijkheden van de gemeente Deventer om met betrekking tot deelplan Zuid-fase 2 (Eikendal) extra duurzaamheidseisen (ten opzichte van het wettelijke eisen van het Bouwbesluit) voor te schrijven.

Project vergunningverlening Wabo t.b.v. versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat versterkt in samenwerking met bouwconsortium Levvel de Afsluitdijk. Het bouwconsortium bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel. Levvel ontwerpt, bouwt en financiert de versterking van de Afsluitdijk en onderhoudt deze gedurende 25 jaar. In samenwerking met technisch experts van Antea Group is Woodwater Legal – in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (als bevoegd gezag) – als juridisch adviseur betrokken geweest bij de vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze vergunningverlening had betrekking op diverse deelprojecten van de versterking van de Afsluitdijk. In dit verband heeft Woodwater Legal niet alleen nauw samengewerkt met Levvel als vergunningaanvrager, maar ook met de aan weerszijden van de Afsluitdijk gelegen gemeenten.

Project vergunningverlening Mijnbouwwet voor geothermie-projecten

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de diepe ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. In het Klimaatakkoord is belangrijke rol weggelegd voor geothermie als duurzame warmtebron voor warmtenetten. Het aantal geothermie-projecten is de afgelopen tijd sterk toegenomen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Woodwater Legal als juridisch adviseur betrokken geweest bij de vergunningverlening voor diverse geothermie-projecten o.a. Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL). Het ging in dit verband met name om zgn. instemmingsbesluiten op grond van de Mijnbouwwet ten behoeve van ingediende winningsplannen voor geothermie. Deze besluiten op grond van de Mijnbouwwet hingen sterk samen met de vereiste vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de bovengrondse activiteiten van een geothermie-project.

Advies consultatieversie Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2)

Al vanaf 2018 wordt er door 23 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en Milieufederatie Zuid-Holland gewerkt aan een regionale energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam-Den Haag. Om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen is in het kader van de energiestrategie een belangrijke rol weggelegd voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. In juni 2020 is de consultatieversie van de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) gepubliceerd. Warmtewet 2 beoogt de aanleg en exploitatie van collectieve warmtesystemen te bevorderen. In opdracht van de projectorganisatie van de energieregio Rotterdam-Den Haag – en met het oog op de in te dienen Concept RES – heeft Woodwater Legal een juridische analyse opgesteld van de consultatieversie van Warmtewet 2 en de impact hiervan op de warmteplannen van de regio Rotterdam-Den Haag.

Project Overvecht Noord aardgasvrij (afsluitbevoegdheid gemeente op grond van Crisis- en herstelwet))

De in Utrecht gelegen wijk Overvecht Noord is in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aangewezen als proeftuin. In verband met de door netbeheerder Stedin voorgenomen vervanging van het gasnet in deze wijk heeft de gemeente Utrecht het voornemen om het gasnet in Overvecht Noord gefaseerd te verwijderen en derhalve de bewoners van het gasnet af te koppelen. De inzet van de gemeente is er op gericht om de bewoners in eerste instantie op vrijwillige basis (en woonlastenneutraal) te laten overgaan naar een alternatieve kookvoorziening. Met behulp van de inzet van een ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ op grond van de Crisis- en herstelwet wil de gemeente bewoners, die niet vrijwillig meegaan, alsnog gedwongen van het gasnet afkoppelen. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Woodwater Legal gewerkt aan het opstellen van het zgn. bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Dit bestemmingsplan is het najaar van 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens heeft Woodwater Legal de gemeente Utrecht in dit project geadviseerd op het terrein van het energierecht (in samenhang met het omgevingsrecht). Het gaat in dit verband vooral om de rechtspositie van netbeheerder Stedin op grond van de Gaswet.

Project handreiking Omgevingswet – instrument programma (t.b.v. warmtetransitie)

In de regio Drechtsteden werken gemeenten en andere partijen, zoals netbeheerder Stedin, aan de uitwerking van zowel de Regionale Energiestrategie (RES) als de Transitievisie Warmte. De regio Drechtsteden heeft een sterke ambitie om het bestaande warmtenet uit te breiden naar een totaal van 25.000 woning equivalenten voor 2030. Deze ambitie is gebaseerd op de aanwezigheid van veel warmtebronnen in en nabij de regio Drechtsteden. In verband met de uitvoering van deze warmtetransitie heeft Woodwater Legal – in opdracht van de projectorganisatie Drechtsteden heeft Woodwater Legal in samenwerking met Witteveen+Bos een handreiking opgesteld over de inzet van het Omgevingswet-instrument programma ten behoeve van de regionale warmtetransitie. In de handreiking wordt tevens ingegaan op de vraag op welke wijze moet worden voorgesorteerd op de komende Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2). In dit verband wordt ook aandacht besteed aan het overgangsrecht, zoals opgenomen in de consultatieversie van Warmtewet 2.

Advies regulering netbeheerder gas i.v.m. (on)doelmatige investeringen netbeheerder (i.v.m. warmtetransitie)

In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) leert netbeheerder Stedin in de praktijk waardevolle lessen ten aanzien van haar rol in de warmtetransitie. Met het oog op het voorkomen van ondoelmatige investeringen in het gasnet loopt Stedin tegen de vraag aan of reguleringskader, zoals opgenomen in de Gaswet, ruimte biedt voor het inkopen van flexibiliteit in de vorm van het verstrekken van een vergoeding aan gebouweigenaren om hiermee het overstappen naar een alternatieve warmtevoorziening financieel mogelijk te maken. In opdracht van Stedin heeft Woodwater Legal ten aanzien van deze vraag een juridisch advies opgesteld. In dit advies gaat Woodwater Legal naast een beoordeling van de Gaswet tevens in op een beoordeling van de consultatieversie van de komende Energiewet. De nieuwe Energiewet heeft tot doel de huidige Gaswet en Elektriciteitswet samen te voegen en om de energietransitie beter te kunnen faciliteren. Het juridisch advies zal door Stedin gebruikt worden ter onderbouwing van een position paper. Dit position paper wordt ingezet voor besprekingen met Autoriteit Consument en Markt (ACM), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere stakeholders.

Advies wet- en regelgeving sturing publieke belangen warmtetransitie

In de Concept RES Rotterdam Den Haag worden in relatie tot de warmtetransitie een aantal publieke belangen benoemd (betrouwbaarheid, betaalbaarheid, energierechtvaardigheid en duurzaamheid). Deze publieke belangen moeten worden geconcretiseerd in ‘randvoorwaarden’ en instrumenten, die noodzakelijk zijn om vanuit de deelnemende gemeenten sturing te kunnen geven aan de realisatie van de (collectieve) warmtevoorziening. In opdracht van de projectorganisatie van de energieregio Rotterdam Den Haag – en ter voorbereiding op de RES 1.0 – heeft Woodwater Legal met betrekking tot de warmtetransitie een juridische analyse van relevante wetgeving op het terrein van energierecht, omgevingsrecht en ‘markt en overheid’-regelgeving (aanbesteding, staatssteun en mededinging) opgesteld. De juridische analyse biedt concreet inzicht in (1) de knelpunten c.q. gebreken van de huidige wet- en regelgeving om publieke belangen effectief te borgen en (2) welke aanpassingen in de wet- en regelgeving nodig zijn om de knelpunten c.q. gebreken weg te nemen.

 

Durk Groenveld is een gedreven en ervaren adviseur op het gebied van bestuursrecht en omgevingsrecht in de duurzame energiepraktijk. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een gedegen, nuchtere en praktische aanpak. Door deze aanpak is het prettig samenwerken en heeft hij Zonneakker Voorst B.V. succesvol bijgestaan tot en met het hoger beroep bij de Raad van State.” 

 

Bron: Rein de Wolff, projectmanager

Zonneakker Voorst B.V.