Expertise

Woodwater Legal is gespecialiseerd in energierecht, omgevingsrecht en bestuursrecht. Onze dienstverlening richt zich vooral op de volgende marktsectoren: energie & klimaat, bouw & infra en milieu & veiligheid. Wij zijn als strategisch juridisch adviseur of als projectjurist op locatie inzetbaar om (complexe) vraagstukken en geschillen op te lossen waar u als ondernemer of als overheid tegenaan loopt. Ook fungeert Woodwater Legal als sparringpartner die – met een scherp oog voor uw belangen – goed in staat is om in een vroegtijdig stadium de risico’s en kansen te signaleren.

 

Energierecht

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het realiseren van klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Het Klimaatakkoord (2019) legt de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vast. Dit plaatst zowel overheden als bedrijven, in het bijzonder de energiesector, voor een grote opgave. Daarbij is het energierecht een onmisbare schakel als het gaat om marktregulering, opwekking van duurzame energie (zon, wind en aardwarmte), energie-infrastructuur en energiebesparing (in de gebouwde omgeving en industrie).

 

Woodwater Legal combineert een uitstekende marktkennis van de energiesector met een gedegen inhoudelijke kennis van het energierecht, in het bijzonder de huidige Elektriciteitswet, Gaswet, Warmtewet en Mijnbouwwet. Bovendien, onder invloed van de energietransitie is het energierecht momenteel sterk in ontwikkeling. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de wetgevingstrajecten voor de Wet collectieve warmtevoorziening (‘Warmtewet 2’), Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW), Energiewet (samenvoeging Elektriciteitswet en Gaswet) en aanpassing Mijnbouwwet (vergunningenstelsel voor aardwarmte).

 

omgevingsrecht

De opgaven waar Nederlandse overheden voor staan in de fysieke leefomgeving zijn divers en weerbarstig. Het betreft maatschappelijke vraagstukken die niet puur vanuit één beleidsterrein kunnen worden aangepakt. Want economie, wonen, milieu en veiligheid, water, mobiliteit en (duurzame) energie zijn nauw met elkaar verbonden. Ingrepen in het ene deelterrein werken door in het andere. En elk deelterrein heeft een eigen wijze van financiering en juridische uitvoeringspraktijk door middel van bijvoorbeeld vergunningen en/of ontheffingen. Bovendien zijn op elk terrein verschillende actoren met verschillende belangen actief. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij ook de bodem en ondergrond kansen biedt bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Betrouwbare netwerken voor elektriciteit, gas, warmte, drink- en afvalwater en datacommunicatie vormen namelijk de levensaders van onze moderne maatschappij. Ze hebben dan ook een grote maatschappelijke en economische waarde. En doordat de ondergrond vol is, zeker in stedelijk gebied, ontstaan er steeds dringender opgaven rondom kabels en leidingen. Voor het slim inpassen van de infrastructuur en het voorkomen van overlast, is goed overheidsbeleid en samenwerking tussen eigenaren van netwerken nodig.

 

Woodwater Legal beschikt over up-to-date kennis van alle facetten van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water). In het bijzonder betreft dit de Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet natuurbescherming en Waterwet. Daarnaast beschikken wij over specifieke kennis van en ervaring met wetgeving omtrent kabels en leidingen, zoals de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en Belemmeringenwet Privaatrecht.

 

De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. De komst van deze nieuwe wet betekent dat er veel gaat veranderen voor overheden, burgers en ondernemingen. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. In de praktijk is het omgevingsrecht ingewikkeld waardoor het bijvoorbeeld veel tijd kost om projecten te realiseren. Het doel van het kabinet is om de toepassing van het omgevingsrecht in de praktijk makkelijker te maken door 26 bestaande wetten in de nieuwe Omgevingswet te bundelen en te moderniseren. Als geen ander is Woodwater Legal expert op het gebied van de Omgevingswet, in het bijzonder de hierin opgenomen kerninstrumenten (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, omgevingsverordening, omgevingsvergunning en projectbesluit) en de onderliggende uitvoeringsregelgeving (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving).

 

Bestuursrecht

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie of een veilige en gezonde leefomgeving, vereist steeds meer een sterke regierol voor de overheid. Het is vooral aan gemeenten om – vaak binnen door het Rijk gestelde voorwaarden – een effectieve regierol op lokaal niveau te vervullen, waarbij samenwerking tussen de gemeente, burgers, ondernemingen en maatschappelijke organisaties uitgangspunt is. In dit bestuurlijk-politiek krachtenveld zal een gemeente ook besluiten moeten nemen, bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning voor een zonnepark of het weigeren van een exploitatievergunning voor een horecazaak. Als het gaat om overheidsbesluitvorming is het bestuursrecht van belang.

 

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Woodwater Legal beschikt over een grondige kennis van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet stelt onder meer procedurele eisen aan een door een bestuursorgaan te nemen besluit. Ook bevat de Awb regels over rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan kunt u – als belanghebbende – hiertegen bezwaar maken. Mocht het bestuursorgaan uw bezwaren afwijzen, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.