De wet als weg om de energietransitie te volbrengen

Nieuws

29|10|2019 | Publicatie Leidraad aardgasvrije wijken

Op 30 oktober 2019 is de Leidraad aardgasvrije wijken door het Expertise Centrum Warmte gepubliceerd. De Leidraad aardgasvrije wijken is volgens afspraken in het Klimaatakkoord in samenwerking met diverse partijen ontwikkeld. Gemeenten kunnen de leidraad, die bestaat uit twee componenten (de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse), gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen. In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte opstelt: een plan voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

21|10|2019 | Omgevingswet: ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom naar parlement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) heeft de Tweede Kamer en Eerste Kamer het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet toegestuurd. De voorlegging geschiedt in het kader van de voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet.

16|10|2019 | Omgevingswet: ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid naar parlement

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor behandeling aangeboden aan het parlement. Dit deed zij mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die systeemverantwoordelijk is voor de Omgevingswet. Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet het zogenoemde aanvullingsspoor geluid van de Omgevingswet.

04|10|2019 | Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer bij brief van 4 oktober 2019 ingelicht over de aanpak van de stikstofproblematiek. Het kabinet volgt het advies van Adviescollege Remkes en wil landelijke maatregelen nemen die gebiedsgericht worden uitgewerkt. Het kabinet gaat onder andere investeren in direct natuurherstel, inzetten op een drempelwaarde voor stikstofdepositie en vergunningverlening op gang brengen via intern salderen en extern salderen onder voorwaarden. Daartoe stelt het kabinet indien nodig middelen (financieel en juridisch) beschikbaar. Gebiedsgerichte aanpak is daarbij het uitgangspunt, aangezien de herkomst van stikstofdepositie per gebied verschilt en dus ook per gebied een andere aanpak vereist.

04|10|2019 | Bouw grootste particuliere zonnepark van Nederland van start

De bouw van het grootste particuliere (grondgebonden) zonneakker van Nederland is gestart. Engie is verantwoordelijk voor de plaatsing van 116.000 zonnepanelen op 35 hectare grond langs de A1 bij Wilp. De gemeenteraad van Voorst stemde in februari 2018 – door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning – in met het plan van de familie Gooiker. De zonnepanelen op de zonneakker komen op 2,5 meter hoogte te staan. In de ruimte onder de zonnepanelen kunnen schapen grazen, waardoor het landschap ook deels z’n agrarische functie behoudt. Door de ligging langs de A1 en het plaatsen van groene beplanting om het zonnepark blijft de impact op de omgeving beperkt. Woodwater Legal is als juridisch adviseur nauw betrokken geweest bij de realiseren van het zonnepark door de familie Gooiker – met succes – tot aan de Raad van State juridische bijstand te verlenen in verband met bezwaren van een omwonende tegen de verleende omgevingsvergunning. Daarnaast hebben wij de familie Gooiker juridisch geadviseerd omtrent de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet van regionale netbeheerder Enexis.

 

14|09|2019 | Rechter verplicht Enexis tot leveren netaansluiting en transportcapaciteit voor zonnepark

De rechtbank van Oost-Brabant heeft netbeheerder Enexis in een kort geding verplicht om een windpark en zonneakkers van Energiepark Pottendijk aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Het principe ‘first come, first served’, waarbij de verdeling van de transportcapaciteit voorrang wordt gegeven aan aangeslotenen die reeds hebben gecontracteerd, is volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod. De plicht van de netbeheerder om een aanbod voor transport van elektriciteit te doen, geldt echter niet indien de netbeheerder redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft voor het gevraagde transport. De bewijslast dat hij redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft, rust op de netbeheerder zelf. Enexis had volgens de rechter, alvorens aan Pottendijk mede te delen dat het niet aan het verzoek tot aanbod tot transport van elektriciteit kon voldoen, moeten onderzoeken of de door hem gecontracteerde schaarste aan transportcapaciteit veroorzaakt werd door de contractueel vergeven transportrechten die wellicht niet allemaal werden verbruikt. Op deze manier had Enexis kunnen bepalen of er nog een marge was om transportrechten uit te geven. Dat Enexis de in de Netcode beschreven procedure voor congestiemanagement heeft doorlopen, is volgens de rechter niet gesteld of gebleken. Al deze overwegingen leiden volgens de rechter tot de conclusie dat Enexis onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft. De netbeheerder is hierdoor verplicht om Pottendijk een aanbod tot uitvoeren van transport te doen.

03|07|2019 | SDE+ najaar 2019 – transportindicatie netbeheerder nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, wordt de regelgeving SDE+ najaar 2019 gewijzigd. Een initiatiefnemer moet bij de indiening van een aanvraag SDE+ najaar 2019 een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie van de beoogde duurzame energieproject. Een transportindicatie betekent niet dat een initiatiefnemer gegarandeerd kan aansluiten op het elektriciteitsnet en energie kan leveren. De initiatiefnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het contract dat aansluiting en transport op het elektriciteitsnet mogelijk maakt.

11|06|2019 | BENG-eisen aangescherpt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige bouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. Met deze strengere eisen wordt invulling gegeven aan de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen. De strengere eisen hebben grote consequenties voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en vragen om een zorgvuldige invoering. De nieuwe Beng-eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw.

30|05|2019 | Raad van State zet streep door Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben.

12|04|2019 | De ACM geeft toestemming voor aansluiten Windpark Wieringermeer

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft TenneT toestemming gegeven voor het aansluiten van het Windpark Wieringermeer in Noord-Holland op haar net. De bedoeling is dat dit windpark 370.000 huishoudens van duurzame stroom voorziet. De ACM verleent TenneT een tijdelijke ontheffing van de regelgeving, waardoor zij maar een verbinding hoeft te hebben naar een hoogspanningsstation in plaats van twee verbindingen voor het geval er een storing is. Deze afwijking is toegestaan tot aan het moment waarop TenneT de tweede verbinding gereed heeft. Mocht er voor die tijd een storing zijn, dan is de afspraak dat de aangesloten windmolens geen stroom mogen leveren. De ACM zorgt er op deze manier voor dat het park sneller in gebruik kan worden genomen. De ACM draagt hiermee bij aan de energietransitie.

Publicaties

Gemeenten en warmtetransitie: nieuw vergunningenstelsel voor aardwarmte in aantocht

17|07|2019 De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat gemeenten grootschalig en planmatig aan > lees meer | download

Verplichte energieparagraaf nodig voor instrumenten Omgevingswet

25|01|2016 Als gemeenten worden verplicht een energieparagraaf op te nemen in de centrale instrumenten van de nieuwe Omgevingswet, kan de energietransitie stevig en doelmatig worden verankerd in het lokale omgevingsbeleid. In een opinieartikel in Binnenlands Bestuur gaat Durk Groenveld nader in > lees meer | download

Structuurvisie ondergrond moet katalysator zijn voor slimme regie ondergrond

16|07|2014 Het wordt drukker in de ondergrond. Steeds meer wordt de ondergrond benut voor bouw- of gebiedsontwikkelingsprojecten. Het gaat dan niet alleen om ondergrondse parkeergarages, maar ook om bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse systemen voor Warmte Koude Opslag (WKO). Dat deze > lees meer | download

Ondergrondse regie in aantocht

18|03|2014 In Nederland ligt voor 340.000 km aan elektriciteitskabels en 133.000 km aan gasleidingen in de ondergrond. Dit omvangrijke netwerk van kabels en leidingen verzorgt het transport van energie en is daarmee van groot maatschappelijk belang voor de Nederlandse energievoorziening. In > lees meer | download

Nieuwe omgevingsrecht vraagt om pro-actieve houding projectontwikkelaar

12|10|2010 Tot de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) moesten windenergieprojecten en andere ruimtelijke projecten talrijke lange bestuurlijke procedures doorlopen. Dit leidde voor projectontwikkelaars tot hoge kosten. De Wabo en Chw moeten voor > lees meer

Het nieuwe omgevingsrecht, een praktische handleiding rondom de Wabo en de Crisis- en herstelwet

10|10|2010 Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw), die respectievelijk per 1 oktober 2010 en 31 maart 2010 in werking zijn getreden, heeft het omgevingsrecht een nieuwe impuls gekregen. Deze wetten beogen > lees meer