Gemeenten en warmtetransitie: nieuw vergunningenstelsel voor aardwarmte in aantocht

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat gemeenten grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In deze enorme energietransitie staat aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, in een toenemende belangstelling als duurzame energiebron voor lokale warmtenetten. Recent heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat een concept wetsvoorstel gepubliceerd voor een openbare consultatie, waarin een nieuw vergunningenstelsel voor aardwarmte is opgenomen. Voor Schulinck Opleidingen heeft Durk Groenveld een artikel geschreven over de hoofdlijnen van dit vergunningenstelsel in aantocht.