De wet als weg om de energietransitie te volbrengen

Nieuws

27|03|2019 | ACM: vrije keuze voor energieleverancier ook op privaat net

Ook afnemers van elektriciteit en gas op een privaat net kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. Zij zitten niet vast aan de leverancier van de eigenaar van het private net, ook wel gesloten distributiesysteem (GDS) genoemd. De ACM schrijft dit in een brief aan de energiesector, waarin zij nadere uitleg geeft over de regels voor private netten. Afnemers van elektriciteit op een GDS kunnen, aldus de ACM, zelfs kiezen voor meerdere leveranciers. Een afnemer kan dan een andere leverancier kiezen voor bijvoorbeeld het opladen van zijn elektrische auto. Verder kan een elektriciteitsproducent op een GDS voor zijn productie in zee gaan met de ene leverancier en voor zijn verbruik met een andere leverancier. Op deze manier is maatwerk mogelijk en krijgt de afnemer controle over zijn energiehuishouding.

15|02|2019 | Ministerie van EZK kondigt wetstraject Warmtewet 2.0 aan

Het ministerie van EZK is een wetstraject Warmtewet 2.0 gestart om de besluitvorming over en de investeringen in de aanleg en exploitatie van warmtenetten te faciliteren en de benodigde rollen en verantwoordelijkheden van publieke en private partijen nader te duiden. Zo nodig worden de randvoorwaarden aangescherpt om de publieke belangen (betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid) bij collectieve warmtelevering te realiseren. Warmtenetten gaan naar verwachting een grotere rol spelen in de energievoorziening. Het streven van de minister is de nieuwe Warmtewet op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

14|02|2019 | Warmteklanten met warmtepomp hebben ook recht op storingscompensatie

Een warmteleverancier moet zijn klanten een vergoeding betalen als zij vier uur of langer geen warmte hebben gekregen. Dat geldt niet als de onderbreking minimaal drie dagen van te voren is aangekondigd. Bij warmteklanten die een warmtepomp hebben, leefden vragen over de toepassing van de compensatievergoeding. In een zgn. bindende gedragslijn heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu duidelijkheid gegeven. Aanleiding voor de gedragslijn is een handhavingsverzoek dat bij de ACM is ingediend. De ACM legt in de gedragslijn uit dat een warmteleverancier ook bij gebruik van een warmtepomp een compensatievergoeding moet betalen. Bij een storing van meer dan vier uur die niet drie dagen voorafgaand aan de onderbreking is aangekondigd, geldt de compensatievergoeding.

16|01|2019 | Geschilbesluit ACM inzake Schenkeveld en Liander over transportplicht elektriciteit

De ACM heeft in het kader van een geschilbeslechtingsprocedure vastgesteld dat netbeheerder Liander in strijd heeft gehandeld met de transportplicht die volgt uit artikel 24, eerste lid, van de Elektriciteitswet. Het geschil draaide om de vraag of Liander op terechte gronden het verzoek om transport van elektriciteit van Schenkeveld heeft mogen weigeren. Liander heeft het verzoek om transport geweigerd, omdat zij redelijkerwijs geen capaciteit beschikbaar zou hebben op het onderstation Haarlemmermeer. De ACM is van oordeel dat Liander in de beoordeling of zij redelijkerwijs transportcapaciteit beschikbaar heeft, in ieder geval had moeten betrekken of in het geval van Schenkeveld congestiemanagement kan worden toegepast.

Publicaties

Gemeenten en warmtetransitie: nieuw vergunningenstelsel voor aardwarmte in aantocht

17|07|2019 De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat gemeenten grootschalig en planmatig aan > lees meer | download

Verplichte energieparagraaf nodig voor instrumenten Omgevingswet

25|01|2016 Als gemeenten worden verplicht een energieparagraaf op te nemen in de centrale instrumenten van de nieuwe Omgevingswet, kan de energietransitie stevig en doelmatig worden verankerd in het lokale omgevingsbeleid. In een opinieartikel in Binnenlands Bestuur gaat Durk Groenveld nader in > lees meer | download

Structuurvisie ondergrond moet katalysator zijn voor slimme regie ondergrond

16|07|2014 Het wordt drukker in de ondergrond. Steeds meer wordt de ondergrond benut voor bouw- of gebiedsontwikkelingsprojecten. Het gaat dan niet alleen om ondergrondse parkeergarages, maar ook om bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse systemen voor Warmte Koude Opslag (WKO). Dat deze > lees meer | download

Ondergrondse regie in aantocht

18|03|2014 In Nederland ligt voor 340.000 km aan elektriciteitskabels en 133.000 km aan gasleidingen in de ondergrond. Dit omvangrijke netwerk van kabels en leidingen verzorgt het transport van energie en is daarmee van groot maatschappelijk belang voor de Nederlandse energievoorziening. In > lees meer | download

Nieuwe omgevingsrecht vraagt om pro-actieve houding projectontwikkelaar

12|10|2010 Tot de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) moesten windenergieprojecten en andere ruimtelijke projecten talrijke lange bestuurlijke procedures doorlopen. Dit leidde voor projectontwikkelaars tot hoge kosten. De Wabo en Chw moeten voor > lees meer

Het nieuwe omgevingsrecht, een praktische handleiding rondom de Wabo en de Crisis- en herstelwet

10|10|2010 Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw), die respectievelijk per 1 oktober 2010 en 31 maart 2010 in werking zijn getreden, heeft het omgevingsrecht een nieuwe impuls gekregen. Deze wetten beogen > lees meer