Project analyse toezichtbevoegdheden Gaswet (t.b.v. toezichthouder)

Als onderdeel van de wetgevingsagenda energietransitie is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestart met een herziening en samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in een nieuwe Energiewet 1.0. Het doel van deze Energiewet 1.0 is te komen tot wetgeving die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Ook is energiewetgeving nodig die beter aansluit bij de huidige en toekomstige Europese regelgeving. Het ministerie van EZK heeft wat betreft de Gaswet als insteek deze wet één op één over te nemen zal met ruimte voor enkele verbeteringen. In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Woodwater Legal een juridische analyse uitgevoerd naar de toereikendheid van de huidige toezichtbevoegheden op grond van de Gaswet in verband met gasveiligheid en enkele ontwikkelingen in relatie tot de energietransitie (biogas, waterstof en CO2-transport). De inzet van SodM is erop gericht dat veiligheid in verband met gas en andere gassen c.q. stoffen toereikend wordt verankerd in Energiewet 1.0 door een helder en toereikend juridisch kader te bieden voor het veiligheidstoezicht. De huidige Gaswet is met name opgesteld als marktordeningswet waarbij veiligheid in verband met gas naar de opvatting van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van ondergeschikte betekenis is.