Advies juridische sturingsmogelijkheden provincies i.v.m. beperkte netcapaciteit

Als gevolg van toenemende schaarste op het elektriciteitsnet, waardoor zowel afnermers als invoeders (van duurzaam opgewekte energie) niet tijdig kunnen worden aangesloten, is met name vanuit decentrale overheden de roep ontstaan om de aansluit- en transporttaak van de netbeheerders te kunnen prioriteren naar maatschappelijk belang. De aansluit- en transporttaak van de netbeheerders worden geregeld in de huidige Elektriciteitswet en later in de nieuwe Energiewet. In opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisaties van de provincies, heeft Woodwater Legal voorstellen gedaan voor aanpassing van de ontwerp Energiewet om overheden, in het bijzonder provincies, meer sturingsmogelijkheden te geven, ten aanzien van de aansluit- en transporttaak van de netbeheerders. Meer concreet betreft het ten eerste een alternatief voor het First Come First Serve-principe dat netbeheerders toepassen met betrekking tot de wettelijke aansluittaak. Ten tweede betreft de wettelijke verankering van een bevoegdheid voor een afwegingskader om netinvesteringen van netbeheerders te prioriteren naar maatschappelijk belang.