Project juridische vormgeving projectbureau asbestverwijdering

De provincie Overijssel zet al jaren in op grootschalige sanering van asbest in daken, wegen, tuinen en agrarische percelen. Dit gebeurt vooral in de gemeente Hof van Twente, waar in Goor de vroegere asbestfabriek Eternit stond. In Goor en nabijgelegen plaatsen zijn de asbestverontreinigingen als gevolg van de aanwezigheid van deze fabriek talrijk. In opdracht van de provincie Overijssel heeft Woodwater Legal juridische ondersteuning geboden aan de provincie en een aantal gemeenten in de regio Twente om – binnen de geldende kaders van de Wet bodembescherming en ‘markt en overheid’-regelgeving (staatssteun, mededinging en aanbesteding) – een projectbureau specifiek voor asbestverwijdering in Goor en omstreken vorm te geven. O.a. heeft Woodwater Legal in samenwerking met betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de taken en verplichtingen in zowel uitvoerend als financieel opzicht zijn vastgelegd.