Project verkenning vraagstuk schaarse publieke en private rechten (t.b.v. realisering duurzame energieprojecten)

Om duurzame energiedoelstellingen te realiseren onderzoeken decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, in toenemende mate de mogelijkheid om op eigen gronden hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen ten behoeve van de lokale gemeenschap. Bovendien wordt verondersteld dat deze projecten vanwege de aanwezigheid van lokaal draagvlak minder omstreden zijn en zonder langlopende juridische procedures sneller tot stand komen. In opdracht van Enpuls en de provincie Noord-Brabant heeft Woodwater Legal – in samenwerking met RenewabLAW – een verkenning uitgevoerd naar het juridisch speelveld voor decentrale overheden, vooral gemeenten, om door middel van de inzet van eigen grondposities (en/of daken) invulling te geven aan de lokale energietransitie. In het bijzonder is het vraagstuk inzake de verdeling van schaarse (private en publieke) rechten in deze verkenning benoemd, waarbij meer concreet de vraag naar voren is gekomen of een gemeente de ontwikkeling van (bijvoorbeeld) een zonnedak op een eigen dak exclusief en zonder kennisgeving een gunning van een schaars recht aan de lokale energie-coöperatie is, en zo ja, welke regelgeving hiervoor dan gelden.