Advies regulering netbeheerder gas i.v.m. (on)doelmatige investeringen netbeheerder (i.v.m. warmtetransitie)

In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) leert netbeheerder Stedin in de praktijk waardevolle lessen ten aanzien van haar rol in de warmtetransitie. Met het oog op het voorkomen van ondoelmatige investeringen in het gasnet loopt Stedin tegen de vraag aan of reguleringskader, zoals opgenomen in de Gaswet, ruimte biedt voor het inkopen van flexibiliteit in de vorm van het verstrekken van een vergoeding aan gebouweigenaren om hiermee het overstappen naar een alternatieve warmtevoorziening financieel mogelijk te maken. In opdracht van Stedin heeft Woodwater Legal ten aanzien van deze vraag een juridisch advies opgesteld. In dit advies gaat Woodwater Legal naast een beoordeling van de Gaswet tevens in op een beoordeling van de consultatieversie van de komende Energiewet. De nieuwe Energiewet heeft tot doel de huidige Gaswet en Elektriciteitswet samen te voegen en om de energietransitie beter te kunnen faciliteren. Het juridisch advies zal door Stedin gebruikt worden ter onderbouwing van een position paper. Dit position paper wordt ingezet voor besprekingen met Autoriteit Consument en Markt (ACM), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere stakeholders.