Project opstellen juridisch kader windenergie op zee (t.b.v. toezichthouder)

De komende jaren zal het aantal windparken op zee aanzienlijk toenemen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid bij de bouw en exploitatie van windparken op zee. In verband hiermee heeft Woodwater Legal een juridisch kader windenergie op zee opgesteld. Dit juridisch kader biedt inzicht in de geldende regels op grond van de Wet windenergie op zee, Waterwet en arbowetgeving. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de toezicht- en handhavingsbevoegdheden, die op grond van deze wetgeving, zijn toegekend aan van diverse toezichthouders, waaronder SodM. Het door Woodwater Legal opgestelde juridisch kader zal tevens dienen als een van de basisdocumenten van een door SodM nog te publiceren Staat van de Sector Windenergie op zee. Dit document zal een beschrijving bevatten van de kenmerken van de sector en een overzicht van de veiligheids- en milieuaspecten die tijdens de levenscyclus van windmolenparken op zee een rol spelen.