Advies risico planschade realisering zonnepark

Als gevolg van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een zonnepark speelt op grond van de Wet ruimtelijke ordening vaak planschade voor omwonenden een rol. In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Woodwater Legal op basis van een projectbeschrijving en een ruimtelijke onderbouwing voor een te realiseren zonnepark, waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning voor bouwen en het afwijken van het geldende bestemmingsplan is aangevraagd, een planschaderisicoanalyse uitgevoerd.