Project vergunningverlening Mijnbouwwet voor geothermie-projecten

Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de diepe ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. In het Klimaatakkoord is belangrijke rol weggelegd voor geothermie als duurzame warmtebron voor warmtenetten. Het aantal geothermie-projecten is de afgelopen tijd sterk toegenomen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Woodwater Legal als juridisch adviseur betrokken geweest bij de vergunningverlening voor diverse geothermie-projecten o.a. Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL). Het ging in dit verband met name om zgn. instemmingsbesluiten op grond van de Mijnbouwwet ten behoeve van ingediende winningsplannen voor geothermie. Deze besluiten op grond van de Mijnbouwwet hingen sterk samen met de vereiste vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de bovengrondse activiteiten van een geothermie-project.