Project participatie Waterschap Zuiderzeeland in windpark

Op 27 maart 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland besloten deel te nemen in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met deze deelname wordt het waterschap zelfvoorzienend voor wat betreft eigen energieverbruik, in het bijzonder als het gaat om het bemalen van Flevoland bemalen en het zuiveren van het afvalwater. Woodwater Legal heeft het Waterschap ter voorbereiding op de besluitvorming – als projectadviseur – juridisch  ondersteunt op het terrein van het energierecht, bestuursrecht en ‘markt en overheid’-vraagstukken inzake aanbesteding, staatssteun en mededinging. Kernvragen in het verband waren: (1) mag een waterschap deelnemen in een windpark? (2) zo ja, tot in welke mate mag een waterschap in financieel opzicht deelnemen? (3) mag een waterschap door te participeren in een windpark als energieleverancier optreden in relatie tot het eigen energieverbruik? (4) kan een kabel tussen het windpark en het dichtbijgelegen gemaal Colijn als een directe lijn (als bedoeld in de Elektriciteitswet) worden gekwalificeerd?